Házirend

Hatályos: 2020. május 1. napjától

1. BEVEZETÉS

1.1. A házirend célja
A jelen házirend (a továbbiakban: Házirend) célja, hogy meghatározza azokat az általános használati feltételeket és szabályokat, amelyek:
• a Sportváros Nonprofit Kft. (címe: 8400 Ajka, Sport utca 23, a továbbiakban: Létesítmény) szolgáltatásait igénybe vevő, az ott megrendezésre kerülő eseményeken, rendezvényeken részt vevő, valamint az üzemeltetésben és a hasznosításban részt vevő személyek számára alapvető jelentőségűek,
• és amelyek hozzájárulnak a Létesítmény rendeltetésszerű, biztonságos, és hatékony működéséhez, illetve működtetéséhez.

1.2. A Házirend használata
A Házirend minden, a Létesítmény által nyújtott szolgáltatással, az ott megrendezésre kerülő valamennyi eseménnyel, továbbá a hosszú távú és eseti jellegű bérleti vagy más, használati jellegű szerződés alapján  Létesítményben igénybe vett helyiség- és terület-használattal kapcsolatosan alkalmazandó. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a Létesítmény területén és a honlapon (www.sportvarosajka.hu) is elérhető legyen a Házirend.
A használatra jogosult személyek kötelessége, hogy a Házirend szabályait dolgozóikkal, részükre munkát végző más személyekkel, a sportolókkal, látogatókkal, bérlőkkel, illetve minden érintettel megismertessék.
A Létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők az Üzemeltetővel kötött partneri szerződés megkötésével egyúttal a Házirend szabályait is elfogadják. A Látogatók és Használók a belépőjegy megvásárlásával, illetőleg a Létesítménybe történő belépéssel fogadják el a jelen Házirend szabályait.

1.3. A Létesítmény Üzemeltetője
A Létesítményt az alábbi magyarországi illetőségű gazdasági társaság üzemelteti (a továbbiakban: Üzemeltető):
Sportváros Nonprofit Kft.
Székhelye: 8400 Ajka, Sport utca 23.
Cégjegyzékszáma: 19-09-818180
Cégjegyzésre jogosult vezetője: Geri Gyula ügyvezető

Kapcsolat:
Üzemeltetési kérdésekben: +36 30 090 1953
email: sportvarosajka@gmail.com
Bérbeadással kapcsolatos kérdésekben:+36 30 090 1953
email: sportvarosajka@gmail.com
A létesítmény elérhetőségei:
Üzemeltetési iroda: Sportváros Nonprofit Kft.
Telefon: +36 30 090 1953
E-mail: sportvarosajka@gmail.com
A Létesítmény honlapja: www.sportvarosajka.hu

2. A HÁZIREND HATÁLYA

2.1. Időbeli hatály
A Házirendet a Létesítmény Üzemeltetője határozatlan időre alkotja meg, az 1.1. pontban rögzített célok elősegítése és elérése érdekében, a mindenkori jogszabályi és hatósági előírások betartása mellett.
Az Üzemeltető egyoldalú nyilatkozatával jogosult módosítani a Házirend előírásait, különösen, de nem kizárólagosan, ha a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások változása ezt indokolttá vagy kötelezővé teszi.
Az Üzemeltető a Házirend minden változtatása esetében, a módosítás hatálybalépését megelőzően tizenöt (15) nappal köteles a honlapján a megváltozott tartalmú Házirendet közzétenni, amely az olyan – természetes és jogi – személyekre nézve, akikkel az Üzemeltető szerződéses kapcsolatban áll, a hatályba lépés napjától kezdődően kötelező.
Ha a Házirend valamely rendelkezése – elsődlegesen jogszabályi vagy hatósági előírások változása miatt – érvénytelenné vagy alkalmazhatatlanná válik, az nem érinti az egész Házirend érvényességét. Ilyen esetben az Üzemeltető a vonatkozó rendelkezést köteles a hatályos jogszabályoknak és hatósági rendelkezéseknek megfelelően módosítani.

2.2. Területi hatály
A Házirend területi hatálya a Létesítmény teljes területére kiterjed.

2.3. Személyi hatály
A Házirend előírásainak betartása kötelező valamennyi, a Létesítmény területén tartózkodó személyre. A Házirendben használt, a személyi hatály körébe tartozó fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
• Dolgozó: az Üzemeltető és a Bérlők által a Létesítmény területén eseti vagy rendszeres jelleggel – munka-, megbízási-, vállalkozási vagy más jogviszony alapján – foglalkoztatott, nevükben és érdekükben eljáró személy;
• Bérlő: a Létesítmény valamely területére vagy helyiségére – alkalmi, vagy hosszú távú (határozott vagy határozatlan idejű) – bérleti jogviszonnyal rendelkező természetes vagy jogi személy;
• Látogató: a Létesítményben megrendezésre kerülő eseményen – belépőjegy vagy egyéb jellegű akkreditáció alapján – eseti jelleggel részt vevő természetes személy;
• Használó: a Dolgozók, a Bérlők és a Látogatók együttes megnevezése, akik a Létesítmény területén tartózkodnak, illetve a Létesítményben nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik.

3. NYITVATARTÁS, BEJÁRATOK ÉS FUNKCIÓIK

3.1. Nyitvatartás
Általános nyitvatartás: H-P 08.00-16.00
A Létesítményben az Üzemeltető vagy más személy által megrendezésre kerülő, bármilyen típusú (ideértve különösen a sport- és egyéb szórakoztatási célú) rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény) ideje alatti nyitvatartás igazodik az adott Rendezvény időbeosztásához.
Az Üzemeltető – a Használók előzetes tájékoztatása mellett – esetenként vagy időszakosan, illetve rendkívüli esemény esetén a fentiektől eltérő nyitvatartási rendet is meghatározhat.

3.2. Kényszerű zárvatartás
Az Üzemeltető saját hatáskörben jogosult a Létesítmény bármely területének átmenti zárva tartásról intézkedni ad1) jogszabályi vagy hatósági előírás; ad2) valamely hatóság intézkedése, határozata alapján, vagy ad3) ilyen kötelező rendelkezések hiányában is személy- vagy vagyonvédelmi okokból (így különösen, de nem kizárólagosan: közveszéllyel fenyegetés, elemi csapás, rendkívüli időjárási körülmények, terrorcselekmény, illetve ezek veszélye esetén). Ilyen esetben a Használó nem támaszthat követelést az Üzemeltetővel és/vagy a Létesítmény tulajdonosával szemben.

3.3. Bejáratok és funkcióik
A Létesítmény főbejárata elsődlegesen a Sport utca felől közelíthető meg. A főbejárat nyitva tartása: 08.00-20.00 .
A Rendezvények Látogatói a részükre a belépőjegy, illetve az egyéb akkreditáció keretében előírt bejáraton kötelesek az Létesítményt megközelíteni és oda belépni.
Ha sport-vagy más rendezvény miatt olyan eszközök be-vagy kiszállítása szükséges, amelynek méreténél, mennyiségénél vagy jellegénél fogva a főbejáraton keresztül történő szállítása az Üzemeltető által nem engedélyezett, a szállítást az Üzemeltetővel előre egyeztetett másik bejáraton keresztül kell végrehajtani.

IV. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Az Létesítmény területén tartózkodó személyeknek, a Használóknak a mindenkor hatályos jogszabályi – és hatósági rendelkezéseknek, valamint az általánosan elfogadott és a Létesítmény rendeltetésével összhangban álló viselkedési szabályoknak megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk.
A Használók csak rendeltetésüknek megfelelő módon jogosultak igénybe venni a Létesítmény szolgáltatásait, területeit. A Létesítmény bármely részének rendeltetésellenes használatának megakadályozása érdekében a Használók kötelesek minden, tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtenni, így különösen bármilyen veszélyhelyzetet, rongálást azonnali bejelenteni a Létesítmény recepcióján, vagy központi telefonszámán ill. jelezni azt a legközelebbi biztonsági őrnek
A Használók a közös használatú területek illemhelyeit, mosdóit kizárólag rendeltetésük szerint használhatják azokba hulladékot, vagy más anyagot önteni tilos. A Használó által végzett rendeltetésellenes használatból származó károk helyreállítási költségeit a Használó köteles viselni.

4
A Létesítmény használata, illetve az ott tartózkodás során be kell tartani a zajjal kapcsolatos mindenkori hatósági előírásokat.
Az Üzemeltető jogosult a ruházatra vonatkozó előírást, úgynevezett „Dress Code” -ot alkalmazni bármilyen rendezvényen. Az erről szóló információt az Üzemeltető köteles elérhetővé tenni. A mindenkori Dress Code betartása minden Bérlőre, Látogatóra és Használóra kötelező érvényű és nem betartása szankciókat von vagy vonhat maga után.
4.1. Dohányzás
A dohányzás a Létesítmény épületén belül tilos. Dohányozni kizárólag az épületen kívül, az erre kijelölt helyen lehet, minimum 5 m távolságra az épület bejárataitól. A dohányzási tilalmat megszegő személyeket a biztonsági szolgálat és az Üzemeltető munkatársai az épület (illetve annak 5 m-es körzete), illetve a Létesítmény azonnali elhagyására kötelezhetik. Ha a jogsértő magatartás miatt az Üzemeltető terhére szabnak ki bírságot, azt az Üzemeltető jogosult tovább hárítani a jogsértő személyre, aki azt – az Üzemeltető felszólításához másolatban csatolt hatósági határozatban szereplő összegnek megfelelően – köteles haladéktalanul megfizetni az Üzemeltető részére.

4.2. A Létesítmény területén TILOS:
• a vendéglátóhelyek erre kijelölt területén kívül alkoholt fogyasztani, vagy birtokolni, illetve annak hatása alatt a Létesítmény területére belépni és ott tartózkodni;
• kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani vagy annak hatása alatt a Létesítmény területére belépni és ott tartózkodni;
• szemetelni (a hulladékot az arra kijelölt hulladékgyűjtőkbe kell elhelyezni);
• közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat a Létesítmény területére behozni;
• élő állatot a Létesítmény területére behozni, kivéve: (i) a vakvezető és a hangjelző kutyákat, (ii) az Üzemeltető előzetes írásos engedélyével a Létesítményben tartott Rendezvényhez kapcsolódóan behozott állatokat, (iii) a hatóság nyomkereső kutyáit, (iv) valamint kézitáskában tartott, kisméretű hobbi állatot;
• lőfegyvert, vagy azzal összetéveszthető tárgyat, valamint minden olyan eszközt a Létesítmény területére behozni, amely nyilvános helyen való birtoklását jogszabály tiltja (ide nem értve a hatóságok arra jogosult dolgozóinál a jogszabályok rendelkezésinek megfelelően tartott fegyvert);
• engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátóipari vagy bármely más szolgáltatási tevékenységet végezni;
• engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, élő reklámhordozóként („szendvics-ember”) közlekedni, továbbá engedély nélkül szórólapot osztani vagy egyéb reklámhordozót terjeszteni és a Létesítmény bármely részére plakátot ragasztani;
• engedély nélkül szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani;
• kéregetni, hangoskodni és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet;
• kereskedelmi céllal, hivatásos fényképészként megbízásból, az Üzemeltető engedélye nélkül fényképezni, videózni;

5
• 14 év alatti gyermekeknek szülői, illetve felnőtt személy felügyelete nélkül tartózkodni;
Minden olyan, a Házirendbe ütköző jogosulatlan kereskedelmi tevékenység esetén, amelyet az illetékes hatóság vagy bíróság jogellenesnek minősít, az Üzemeltető jogosult az azt folytató személynek a Létesítményből történő kitiltását kezdeményezni.

4.3. Eszköz- és áruszállítás
Az áruszállítást legalább 48 órával előre jelezni kell az Üzemeltetőnek, illetve azt csak a vele egyeztetett időpontban lehet végrehajtani.
Mérkőzésnapokon az áruszállítást legkésőbb 12.00 óráig be kell fejezni. 12.00 óra után semmilyen áruszállítás nem engedélyezett bármilyen személy megbízásából.
Az Üzemeltető – ha azt az áruszállítás nagyságrendje indokolja – kötelező őrszolgálati jelenlétet írhat elő az áruszállítás időtartamára, amelynek költségeit a szállító köteles viselni.
A szállítóknak minden esetben ügyelniük kell arra, hogy az eszközök, anyagok és áruk mozgatása ne okozzon kárt a Létesítmény épületében, külső területein, illetve harmadik személyek életében, testi épségében, vagyontárgyaiban.
A használt áruszállítási eszközök biztonságtechnikai előírásainak betartásáért (pl.: terhelhetőség), valamint az áruszállítással okozott károkért az áruszállító és annak megbízója/megrendelője teljes körű kárfelelősséggel tartozik.
Tilos a Létesítmény területén az Üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül anyagok, eszközök elhelyezése, deponálása.

4.4. Zajszennyezés
A Létesítmény épületében bármely zajjal járó építési tevékenység kizárólag az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban végezhető.
A Létesítmény irodáiban, üzleteiben zenét csak a szomszédos helyiségek/területek használóinak zavarása nélkül lehet hallgatni.
A Létesítmény külső területein zeneszolgáltatás legfeljebb csak a vonatkozó hatósági szabályozásban és/vagy a hatósági engedélyben előírt hangerővel szólhat.

V. A DOLGOZÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Dolgozók kötelesek a Használókkal (körükben elsődlegesen a Látogatókkal) szemben olyan magatartást tanúsítani, amely hozzájárul a Létesítmény jó üzleti hírének és az elvárt első osztályú kiszolgálásnak a kialakításához és megőrzéséhez. A Dolgozók egymással szemben tanúsított magatartásában a támogatás és az együttműködés, egymás munkájának megbecsülése és óvása várható el.
A Dolgozók viselkedése, modora, segítőkészsége, udvariassága a Látogatók, sportolók és Bérlők teljes körű megelégedését kell, hogy szolgálja.
6
A Dolgozók kötelessége, hogy munkakörükhöz illő, tiszta (munkavédelmi jogszabály kötelező előírása esetén annak megfelelő) ruházatban végezzék tevékenységüket.
A Dolgozók számára kötelező a munkakörüknek megfelelő munkavédelmi szabályok betartása. Ha a Dolgozó idegen, elhagyott tárgyat észlel a Létesítmény területén, vagy feltűnően gyanús, szokatlan viselkedésű személyre figyel fel, észleléséről haladéktalanul köteles értesíteni a legközelebbi biztonsági őrt vagy a recepción szolgálatot teljesítő személyt.

VI. A BÉRLŐKRE VALAMINT SPORTTEVÉKENYSÉGEK SZERVEZŐIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Amennyiben a Bérlő akár eseti jelleggel, akár rendszeres sporttevékenység végzésére (pl. edzések, mérkőzések lebonyolítására) bérel helyet a Létesítményben, az Üzemeltetővel kötött Bérleti Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben előírtakon túlmenően köteles betartani az alábbiakat, illetve az alábbi előírások vonatkoznak rá és valamennyi Dolgozójára:
• sportrendezvénynek a vonatkozó jogszabályokban, szakszövetségi, illetve a sportági szövetségi szabályzatban meghatározott előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a Bérlő – mint szervező – a felelős;
• a Bérlő köteles megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a jogsértések megelőzése érdekében szükséges;
• a Bérlő felelőssége a résztevőknek a Létesítményben történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a Létesítményt elhagyják;
• a Bérlő a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a fogyatékos résztvevőknek a helyszínre való akadálymentes bejutását és távozását, ott az akadálymentes közlekedést biztosítani, és a helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni; jogszabályban meghatározott sportrendezvény esetében a Bérlő köteles megszervezni a belépőjegy eladást, a sportrendezvény helyszínére történő beléptetést, a szurkolótáborok elhelyezését és folyamatos figyelemmel kísérését, valamint a sportrendezvény helyszínének elhagyását – a rendőrség által meghatározottak szerint – a szükséges műszaki és biztonsági intézkedéseket megtéve úgy, hogy a szurkolótáborok elkülönítése biztosított legyen; a Bérlőnek mint az érintett sportrendezvény szervezőjének szükség esetén együtt kell működnie az illetékes rendőri vezetővel;
• felnőtt férfi nagypályás labdarúgó mérkőzés rendezése előtt a Bérlő szervező minden esetben köteles egyeztetni az illetékes rendőrhatósággal.
• ha egy sportrendezvény a Bérlőnek felróható, vagy a Bérlő érdekkörében felmerült okból nem tartható meg, azért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, az ebből eredő károkat a Bérlő köteles viselni;
• ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható helyre, a Bérlő köteles a sportrendezvényt megszakítani, illetve felfüggeszteni;

7
• amennyiben az érintett sporteseménnyel kapcsolatosan bármely hatóság bírságot szab ki, azt a Bérlő mint a sportesemény szervezője köteles viselni;
• amennyiben hatósági intézkedés vagy határozat alapján a Létesítményt mint sportrendezvényi helyszínt is kár éri – pl. meghatározott sportesemények Létesítményben történő megrendezésének (akár átmeneti jellegű) betiltása, korlátozása következtében – az ebből eredő kárt a Bérlő köteles az Üzemeltetőnek haladéktalanul megtéríteni;
• a sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, valamint a helyszínen a rend fenntartására és szervezési feltételek biztosítására rendező és biztonsági szervként (szolgálatként) csak a személy-vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, rendezőnek csak a hatóság által kiállított személy-vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező – a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek megfelelő, a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített – személy bízható meg;
• amennyiben a Bérlő fentiek szerint rendező szerv, vagy a rendőrség közreműködését kéri, erről – a közreműködő pontos megnevezésével – a sportesemény előtt írásban köteles tájékoztatni az Üzemeltetőt;
• ha jogszabályi előírás alapján kötelező, vagy a Bérlő azt szükségesnek tartja, úgy köteles orvosi, szakápolói jelenlétet biztosítani a sportesemény lebonyolítása idejére;
• sportrendezvény felelősségbiztosítás nélkül nem tartható meg; a felelősségbiztosítás meglétének tényét a belépőjegyen, bérleten és a beléptető pontoknál kihelyezett pályarendszabályokon is fel kell tüntetni, ennek megvalósítása a Bérlő kötelezettsége;

VII. A LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Látogatókra vonatkozó általános szabályok:
• a Látogató tudomásul veszi, hogy a sport vagy egyéb esemény megrendezéséért, sikeres és biztonságos lebonyolításáért annak szervezője a felelős, az Üzemeltető – az eseményhez szükséges helyszín rendelkezésre bocsátásán és a szükséges közművek biztosításán túlmenően – nem felel a Rendezvényért;
• a Rendezvényen a Látogató saját felelősségére vesz részt, bármely őt ért kárért – kivéve, ha az Üzemeltetőnek felróhatóan következett be – az esemény szervezője (és az általa megbízott rendező) tartozik felelősséggel;
• amennyiben az eseményre csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a Rendezvény helyszínére való belépésre jogosító igazolással lehet belépni, azt az esemény alatt a Látogatónak magánál kell tartania;
• a Látogató nem tarthat magánál gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;
• a Látogató nem folytathat olyan tevékenységet, amely az adott Rendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a Rendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti;
• a Látogató nem állhat a Létesítményből kitiltás vagy egyéb jellegű kizárás hatálya, továbbá az érintett Rendezvény látogatástól való eltiltás hatálya alatt; ilyen esetben a Létesítménybe való belépése megtagadható;
8
• a Látogató köteles a szervező, rendező felszólítására személyazonosságát igazolni;
• a Látogató ruházatának, csomagjainak átvizsgálására a Rendezvény biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is jogosult;
• a Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény ideje alatt róla kép-és hangfelvétel készülhet, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az így készült felvétel közzétételre kerüljön;
• a Rendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívásra a Látogató köteles a Rendezvény helyszínét, vagyis a Létesítményt elhagyni.
VIII. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI
A Létesítmény területén kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet kizárólag az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések betartásával és a szükséges engedélyek birtokában lehet folytatni. A szükséges engedélyek beszerzéséről és hatályban tartásáról a Használó saját költségén köteles gondoskodni.
A Létesítmény területén forgalmazott áruknak, a szolgáltatások során felhasznált termékeknek kifogástalan (első osztályú) minőségét, legális eredetét, a termék beszerzésével összefüggő közterhek teljesítését a Használóknak mindenkor tudniuk kell igazolni.
A Létesítmény területén végzett gazdasági tevékenységgel kapcsolatos valamennyi felelősség és üzleti kockázat a Használót terheli, azért az Üzemeltető és a Létesítmény tulajdonosa nem vállal felelősséget.

IX. REKLÁMTEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI

9.1. Reklám elhelyezése
A Létesítmény területén – akár eseti jelleggel, akár tartósan – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulásával – és, ha a reklám valamely jogszabály hatálya alá esik, annak rendelkezéseit is betartva – helyezhető el reklám, illetve reklámhordozó.
Üzemeltetői hozzájárulás hiányában kihelyezett reklámhordozókat (táblákat, cégéreket, plakátokat, állványokat, zászlókat, stb.) – ha azt az Üzemeltető írásos felszólítására a kihelyező a felszólításban megadott határidőn belül nem távolítja el – az Üzemetető a kihelyező költségére eltávolítja.
Az így eltávolított reklámhordozót az Üzemeltető legfeljebb három napig őrzi, ezt követően jogosult azt megsemmisíteni, vagy őrizni és raktározási díjat felszámolni.
A Létesítmény területén csak az Üzemeltető előzetes írásos engedélyével, az erre a célra alkalmas és kialakított helyeken helyezhetők el reklám szóróanyagok (pl.: információs pult, speciálisan erre a célra kialakított szórólaptartók).
A reklámtevékenységgel kapcsolatos reklámadó a reklám elhelyezőjét terheli. Az Üzemeltető (illetve a Létesítmény tulajdonosa) igény esetén köteles kiadni a vonatkozó jogszabály által megkívánt nyilatkozatot a reklám elhelyezője részére.

9.2. A reklám tartalmi kritériumai
9
Amennyiben az adott reklám ki-, illetve elhelyezését az Üzemeltető előzetesen engedélyezi, a reklámozó köteles a reklám tartalmának kialakítása és elhelyezése során az alábbi előírásokat betartani:
• a reklám tartalmának, képi megjelenésének meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek;
• a reklám elhelyezője felel azért, hogy a reklám elhelyezésére jogosultsággal rendelkezik és az nem sérti harmadik személy jogait;
• a reklám fel- és leszerelésének költségei, karbantartása és tisztítása a reklámot elhelyező Használót terhelik.

X. PARKOLÁSI SZABÁLYOK
A parkoló területeit mindenki saját felelősségére használja, ennek során – a jogszabályi és hatósági rendelkezések mellett – az alábbi szabályokat is be kell tartani:
• a parkolókat – mind gépjárművel, mind gyalogosan – csak fokozott körültekintéssel szabad használni;
• a parkolók területén kialakított közlekedő úton legfeljebb 10 km/h sebességgel, a mindenkori időjárási- és látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni, kötelező a tompított fény használata;
• a parkolókat használók kötelesek betartani a kialakított parkolási rendet és az Üzemeltető vagy Bérlő munkatársának utasításait;
• a parkolók arra az időtartamra vehetők igénybe, amíg a gépjármű vezetője és utasai a Létesítményben tartózkodnak;
• a Létesítmény területén található utak területe parkolási célból nem vehető igénybe;
• egy járművel csak egy parkoló hely foglalható el;
• 14 év alatt gyermek nem tartózkodhat a parkolók területén felnőtt felügyelete nélkül;
• tilos a parkolókban jármű szerelése, mosása, – a járműben a tankban lévő üzemagyagon túl – tűzveszélyes anyag tárolása;
• a parkolók nem őrzöttek, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a járművek, vagy utasaik sérelmére a parkolók területén elkövetett, harmadik személyek által okozott károkért;
• az Üzemeltető az adott jármű parkoló területéről történő elszállíttatásáról intézkedik (a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kockázatára és költségére), ha a jármű akadályozza a közlekedést, vagy a parkolást.

XI. A LÉTESÍTMÉNY BIZTONSÁGA
11.1. Őrzés-védelem és biztonság
10
A Létesítmény őrzés-védelmét az Üzemeltető által kötött szerződés alapján, megfelelő szakértelemmel és jogosultsággal rendelkező vállalkozó (a továbbiakban: Biztonsági szolgálat) látja el.
11.2. Rendkívüli események
Ha bejelentés érkezik a Biztonsági szolgálathoz vagy az üzemeltetési irodához, arról a biztonsági szolgálat, illetve az Üzemeltető munkatársa köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az eset kivizsgálását követő legfeljebb hetvenkét (72) órán belül az Üzemeltető vagy a Biztonsági szolgálat vezetője tájékoztatja a bejelentést tevőt a foganatosított intézkedésekről és az általa megteendő vagy megtehető intézkedésekről.
Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a mindenkori vonatkozó jogszabályok, rendszerirányítói, energia hivatali és kormányintézkedések által elrendelt fogyasztás korlátozásból. Az elektromos áram, vagy gázszolgáltatás szüneteltetéséből adódó, a Használókat ért üzemszüneti veszteségekért, elmaradt haszonért vagy bármely más kárért az Üzemeltető csak akkor felel, ha azzal kapcsolatban felróhatóság terheli.
Minden Használó köteles azonnal bejelenteni a legközelebbi biztonsági őrnek, ha a Létesítmény területén gazdátlan tárgyat (csomagot) észlel.

11.3. Használók ellenőrzése
A feltűnően elhanyagolt, higiéniai szempontból elfogadhatatlan ruházatú vagy állapotú személyeknek, akiknek a Létesítmény területén tartózkodása másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet, továbbá az ittas, bódult állapotban lévő, ön- vagy közveszélyes személyeket a biztonsági szolgálat jogosult távozásra felszólítani, ennek eredménytelensége esetén arányos mértékű kényszerítő eszköz igénybevételével az illető személyt (személyeket) az Létesítmény területéről eltávolítani függetlenül attól, hogy a Létesítmény területén való tartózkodásuk jogszerű-e vagy sem.
A Biztonsági szolgálat indokolt esetben jogosult a Használók csomagjait a Létesítmény területére való belépésekor, illetve onnan történő távozásakor megvizsgálni.
11.4. Biztonsági kamerarendszer
A Létesítmény területén a közös használatban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban: Kamerarendszer) segíti, amelynek szakszerű működtetéséről az Üzemeltető gondoskodik.
A Kamerarendszer üzemeltetésének célja és alapfeltételei:
• a Kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja;
• a Kamerarendszer által elkészített felvételek akkor használhatóak fel, ha a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a védelem más módszerrel nem érhető el;
• a Kamerarendszer által elkészített felvételek felhasználása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem járhat az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával;
• nem alkalmazható elektronikus megfigyelő rendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében vagy mosdóban.

11
A Kamerarendszer által rögzített felvételekhez törvényben meghatározott kivétellel kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésekből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor.

11.5. Tűzriadó és kiürítési terv
A Létesítmény a hatályos jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek megfelelően összeállított Tűzriadó és kiürítés Tervvel (a továbbiakban: Terv) rendelkezik, amelynek kifüggesztési helye: a 24 órás Biztonsági szolgálat szolgálati helye (Bronz Bal bejárat).
Azok a Használók, akik tevékenységük jellegénél illetve jogszabály erejénél fogva, vagy saját belső szabályzataikra tekintettel saját kiürítési tervet is kötelesek készíteni, azt kötelesek az Üzemeltető biztonságáért felelős vezetőjével előzetesen egyeztetni és kötelesek annak egy példányát az Üzemeltető biztonsági vezetője részére átadni annak érdekében, hogy a Terv és az egyéni kiürítési terv összhangja biztosított legyen.
A Tűzvédelem biztosíthatósága érdekében – minden Használónak – TILOS:
• a menekülési útvonalakat eltorlaszolni;
• a menekülési útvonalakat jelző táblákat, fényjelzőket eltakarni;
• a porral oltó készülékekhez való hozzáférést megakadályozni.
Közveszéllyel fenyegetés esetén a Létesítményt – a Tervnek megfelelően, a menekülési útvonalak igénybevételével – ki kell üríteni a személy és vagyonvédelem érdekében. Közveszéllyel fenyegetés esetén, telefonon történt bejelentéskor értesíteni kell a recepciót vagy a legközelebbi biztonsági őrt és el kell mondani a bejelentés pontos tartalmát, a telefonáló személy hanghordozására és beszédstílusára is kiterjedően.
11.6. Kulcskezelési és nyilvántartási szabályzat
A Létesítmény biztonságának fokozása érdekében az Üzemeltető kulcskezelési és nyilvántartási Szabályzattal rendelkezik, amely részletesen szabályozza, hogy a Létesítmény különböző funkciójú bejáratainak kulcsait mely személyek és milyen feltételek mellett jogosultak használni. A szabályzatot az Üzemeltető valamennyi Bérlő számára köteles átadni.

XII. MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI
A Létesítmény területén és környezetében minden munkavégzési tevékenységhez az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedélyek 1-1 példányát a munkavégzés, illetve a belépés és az áru/anyag mozgatás helyszínén kell tartani.
.